کارگاه تخصصی
با تدریس دکتر اسکندری از بیمارستان کینگز کالج لندن: کارگاه تخصصی«آناتومی و فیزیولوژی کاربردی قلب در محاسبات مدلسازی» در دانشگاه حکیم سبزواری

کارگاه تخصصی« آناتومی و فیزیولوژی کاربردی قلب در محاسبات مدلسازی » با تدریس دکتر اسکندری از بیمارستان کینگز کالج لندن...