کارگاه “کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری در فناوری های پیشرفته : سنتز و خواص”
برگزاری کارگاه اموزشی بین المللی توسط دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

در راستای گسترش دیپلماسی علمی بین دانشگاه حکیم و دانشگاه های فرانسه کارگاه "کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری در فناوری های پیشرفته...