کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری
کسب عنوان کانون برتر همیاران سلامت روان منطقه ۹ کشور توسط کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه حکیم سبزواری

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب عنوان کانون برتر همیاران سلامت روان منطقه...