کتاب مرگ ناگهانی
کتاب مرگ ناگهانی در ورزش توسط دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری تالیف شد/ تقدیم ارزش معنوی کتاب به دکتر حامدی نیا، استاد فقید دانشگاه حکیم سبزواری

کتاب مرگ ناگهانی در ورزش توسط دکتر سید علیرضا حسینی کاخک دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری و اکرم شریفی مقدم، دانشجوی...