کتر سید محمد علوی مقدم
پیام تسلیت رییس دانشگاه حکیم سبزواری در پیامی درگذشت دکتر سید محمد علوی مقدم، اندیشمند فرزانه و چهره ماندگار ادبیات فارسی

‍ ⚫️ دکتر علی اصغر مولوی، رییس دانشگاه حکیم سبزواری در پیامی درگذشت دکتر سید محمد علوی مقدم، اندیشمند فرزانه...