کرسی های علمی ترویجی
نقش آفرینی مؤثر دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در برگزاری کرسی های علمی ترویجی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۷

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای سال ۹۷ همکاری موثری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در...