کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری
یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز هیات امنای وزارت علوم برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز هیات امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.