کمیسیون دائمی
ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه برگزار شد

ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه با حضور اکثر اعضا پنجشنبه ۱۶مهر برگزار و پیرامون موضوعات مطرح شده بحث و...

برگزاری پنجمين جلسه کميسيون دائمی
برگزاری پنجمين جلسه کميسيون دائمی

به حمد و توفيق الهي ، پنجمين جلسة کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار...