کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی ومطالعات اجتماعی
سخنرانی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، در جمع برترین های کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی ومطالعات اجتماعی

سخنرانی های پژوهشی دکتر مهیار علوی مقدم ودکترعلی قربان پور دشتکی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه...