کنفرانس ملی صنعت سیمان
در حاشیه کنفرانس ملی صنعت سیمان با همکاری اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم و دانشگاه حکیم؛ نشست تخصصی” الگوهای مشارکت دانشگاه ها در توسعه صنعتی کشور “برگزار می شود

نشست تخصصی" الگوهای مشارکت دانشگاه ها در توسعه صنعتی کشور " با همکاری اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم،...