کوی دانشگاه
پس از ۱۳ سال انتظار دومین مجمع عمومی کوی دانشگاه برگزار شد

دومین  مجمع عمومی کوی دانشگاه پس از گذشت ۱۳ سال از برگزاری اولین جلسه مجمع در میان  استقبال پرشور  و...

محمد همایی
مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه در بهینه شدن ارائه خدمات به دانشجویان و ساماندهی کوی دانشگاه

با اجرای طرح ساماندهی خوابگاه های دانشجویی، نحوه ارائه خدمات به دانشجویان از وضعیت بهتر برخوردار خواهد شد. سرپرست دفتر...