گروه برنامه ریزی شهری و روستایی
"همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران" ( با تاکید بر تجربه سبزوار) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانشگاه حکیم سبزواری در اردیبهشت سال آینده میزبان "همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های...

"همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران" ( با تاکید بر تجربه سبزوار) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانشگاه حکیم سبزواری در اردیبهشت سال آینده میزبان "همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های...

“همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران” ( با تاکید بر تجربه سبزوار) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانشگاه حکیم سبزواری در اردیبهشت سال آینده میزبان "همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های...

احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان: دکتر یعقوب زنگنه عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی...

ابلاغ عضو جدید شورای دانشگاه
ابلاغ عضو جدید شورای دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علیرضا حمیدیان، استادیار و عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و...