گروه حقوق
انتصاب مدیر جدید حقوقی دانشگاه
انتصاب مدیر جدید حقوقی دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر عباس برزوئی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق به سمت مدیر...