گروه زبان و ادبیات فارسی
احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد: سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات...

اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی
اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی با مدیر مسئولی آقای دکتر عباس محمدیان و سردبیری دکتر مهیار علوی مقدم...