گروه زبان و ادبیات فرانسه
زبان هنر مرز نمی شناسد: اجرای نمایش" کرگدن"به زبان اصلی (فرانسه) توسط دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری

  صاحب نظران عرصه ی هنر بر این نکته اتفاق نظر دارند که "زبان هنر مرز نمی شناسد".  دانشجویان گروه...

زبان هنر مرز نمی شناسد: اجرای نمایش” کرگدن”به زبان اصلی (فرانسه) توسط دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری

  صاحب نظران عرصه ی هنر بر این نکته اتفاق نظر دارند که "زبان هنر مرز نمی شناسد".  دانشجویان گروه...