گروه عمران
“ارائه یک شاخص جدید برای بازرسی ایمنی راه ها” در پژوهش مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی تیم تحقیقاتی دانشگاه های استان خراسان

در یک تحقیق نظری- عملی دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری یک...