گروه مهندسی پزشکی
با تدریس دکتر اسکندری از بیمارستان کینگز کالج لندن: کارگاه تخصصی«آناتومی و فیزیولوژی کاربردی قلب در محاسبات مدلسازی» در دانشگاه حکیم سبزواری

کارگاه تخصصی« آناتومی و فیزیولوژی کاربردی قلب در محاسبات مدلسازی » با تدریس دکتر اسکندری از بیمارستان کینگز کالج لندن...

چاپ کتاب علمی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در سطح بین المللی

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه حکیم سبزواری از چاپ اولین کتاب بین المللی این دانشگاه خبر داد. دکتر علی...