گروه مواد و پلیمر
احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن نودهی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به عنوان"مسؤول دبیرخانه...

برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه مواد و پلیمر

گروه مواد و پلیمر دانشگاه در نظر دارد با دعوت از جناب آقای دکتر حمید اسدی ( از دانشگاه هلموت...