گواهی حضور
همایش "ارتباط:واقعی-مجازی" توسط مرکز مشاورۀ دانشگاه برگزار می گردد

همایش"ارتباط: واقعی-مجازی" به همت مرکز مشاورۀ دانشگاه دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار استادشریعتی برگزار می گردد. مرکز مشاورۀ دانشگاه...

همایش “ارتباط:واقعی-مجازی” توسط مرکز مشاورۀ دانشگاه برگزار می گردد

همایش"ارتباط: واقعی-مجازی" به همت مرکز مشاورۀ دانشگاه دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار استادشریعتی برگزار می گردد. مرکز مشاورۀ دانشگاه...