یازدهمین جشنواره ملی حرکت
دبیر مجمع دبیران انجمن های علمی دانشگاه: یازدهمین جشنواره ملی حرکت؛ عرصه ای برای نشان دادن توانایی ها و ظرفیت های علمی دانشجویان حکیم سبزواری بود

انحمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری عملکرد درخشانی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت داشتند، کسب رتبه اول در بخش محتوای...

تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دانشگاه حکیم سبزواری به سبب درخشش در جشنواره حرکت و کسب عنوان دانشگاه شایسته تقدیر این جشنواره

 دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت توانست با قرارگرفتن در جمع هشت دانشگاه برتر کشور در حوزه فعالیت...

ارائه دستاوردهای پژوهشی با رویکردکارآفرینی و حمایت از خلاقیت های علمی دانشجویی هدف دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری خود را برای حضور در یازدهمین جشنواره ملی حرکت آماده می کنند، جشنواره ای...