یازدهمین جشنواره ملی
درخشش انجمن های علمی دانشگاه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت با کسب ۳ مقام برتر،۲ عنوان شایسته تقدیر و قرار گرفتن دانشگاه حکیم در بین دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی

درخشش انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت 🔹 کسب ۳ مقام برتر کشور، ۲ عنوان...