آزمون سراسرى سال ۹۶ ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، همزمان با سراسر کشو از دقایقی پیش در شهرستان سبزوار، حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری (حوزه مرکزی برگزاری آزمون سراسری شهرستان سبزوار) آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در اولین مرحله این آزمون صبح امروز داوطلبین سبزواری گروه های آموزشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی رقابت خود را آغاز کردند.

تعداد  ۵۱۱ داوطلب سبزواری  در گروه آموزشی علوم ریاضی را ۷۳۵داوطلب سبزواری در گروه علوم انسانی در آزمون ۹۶ شرکت دارند.

گفتنی است آزمون سراسری ۹۶ در چهار نیم‌روز در پنج‌شنبه و جمعه( ۱۵ و ۱۶تیرماه) برگزارمی شود  که صبح پنج‌شنبه داوطلبان آزمون  گروه های ریاضی و انسانی، صبح جمعه آزمون گروه تجربی، عصر پنج‌شنبه آزمون گروه هنر و عصر جمعه نیز آزمون گروه زبان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
این در حالی است که بیشترین دواطلبان آزمون امسال در شهرستان سبزوار  را داوطلبان گروه تجربی با ۲۸۵۴ نفر  (۵۷ درصد از کل شرکت کنندگان این دوره از آزمون سراسری در شهرستان) تشکیل داده اند