ریاست دانشگاه

دکتر زنگنه اسدی

دکتر محمد علی زنگنه اسدی دانش آموخته رشته جغرافیای طبیعی از دانشگاه اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با مرتبه علمی دانشیار است.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونت اداری و مالی و معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سابق) و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری اشاره کرد.

رزومه دکتر زنگنه اسدی

برنامه راهبردی پنج ساله (۱۴۰۵ – ۱۴۰۱) دانشگاه حکیم سبزواری

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod