احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن نودهی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به عنوان“مسؤول دبیرخانه شورای هماهنگی و هم اندیشی رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان سبزوار” به مدت یک سال منصوب گردید.

*****

همچنین آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مواد، با عنایت به مصوبه اول از چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه به عنوان نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه به مدت دو سال منصوب گردید.