به همت مرکز مشاوره دانشگاه، کارگاه های آموزشی”مهارت ارتباط موثر مربوط به محیط های دانشگاهیویژه همکاران حوزه خدمات و فضای سبز دانشگاه و “مهارت ارتباط موثر با دانشجو و تاب آوری در محیطهای خوابگاهیویژه سرپرستان خوابگاههای دانشجویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کارگاه آموزشی “مهارت ارتباط موثر مربوط به محیط های دانشگاهی” ویژه همکاران محترم خدمات و فضای سبز دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با استقبال بی نظیر همکاران زحمت کش خدمات وباغات همراه بود ابتدا تکنیک‌های ارتباط به ویژه ارتباط موثر با دانشجو توسط دکتر اسماعیل نژاد روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه ارائه شد سپس مهندس نصرتی پور مدیر حراست دانشگاه نیز نکات لازم در این خصوص را برای مخاطبین ارائه نمودند.
همچنین کارگاه آموزشی “مهارت ارتباط موثر با دانشجو و تاب آوری در محیطهای خوابگاهی” ویژه سرپرستان خوابگاههای دانشجویی برگزار شد.
در این کارگاه آقای دکترحسین شاره دانشیار روانشناسی بالینی ابتدا به تکنیک‌های ارتباط موثر پرداختند سپس به بیان راههای تقویت تاب آوری پرداخته شد، سپس آقای مهندس نصرتی پور مدیر حراست دانشگاه نیز نکات لازم در این خصوص را برای مخاطبین ارائه نمودند.