قابل توجه دانشجویان محترم

براساس بخشنامه شماره۱۹۶۱۶صندوق رفاه دانشجویان،محاسبه دریافت اجاره بها از دانشجویان ساکن درخوابگاه به نسبت مدت حضور و سکونت درخوابگاه ها محاسبه واخذخواهدشدودانشجویان بابت ایام تعطیلی دانشگاه وخوابگاه (به دلیل شیوع بیماری کرونا) ملزم به پرداخت اجاره بها نخواهندبود.

ضمنابه منظوررفاه حال دانشجویان،مهلت ثبت نام وام های دانشجویی که قبلا تاپایان فروردین۱۳۹۹تمدیدشده بودمجدداتا۱۵اردیبهشت ماه ۹۹تمدیدمی شود.