به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس شهریه مصوب شده در کمیسیون دائمی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی(مجازی) سال تحصیلی ۹۷-۹۶
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس سال تحصیلی ۹۷-۹۶