جلسه انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور جناب آقای مهندس حسینی، معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور دوم آبان ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار میگردد.
دراین نشست مدیران طرح های عمرانی ۲۸ دانشگاه این منطقه که در استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان است، در این نشست حضور دارند.
شایان ذکر است که اولین دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور بیش از ۳ سال است که در دانشگاه حکیم سبزواری مستقر است.