انتخاب روابط عمومی دانشگاه حکیم به عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹

در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ۹ کشور که در تاریخ ۱۲ آبانماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، روابط عمومی دانشگاه حکیم به عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی روابط  عمومی دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ۹ کشور (موسسات مستقر در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان ) و مدیر روابط عمومی دانشگاه به عنوان عضو شورای مرکزی هماهنگی روابط عمومی های آموزش عالی کشور انتخاب گردید.

در همین راستا طی حکمی از طرف مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، آقای دکتر حسن دلبری به سمت دبیر شورای مزبور به شرح ذیل منصوب شد.

*****

جناب آقای دکترحسن دلبری
مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری
 
سلام علیکم؛

    به موجب این حکم و با توجه به رای شرکت کنندگان در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و فناوری مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ جناب عالی به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط  عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ۹ (موسسات مستقر در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان ) و عضو شورای مرکزی هماهنگی روابط عمومی های آموزش عالی کشور منصوب می شوید .

تشکیل منظم جلسات با همدلی و همکاری همه اعضا، تنظیم و تدوین پیشنهادهای مصوب ، اهتمام در اجرای تصمیمات و ارائه به موقع گزارش ها به دبیر خانه مرکزی شورا و اهتمام به اجرای روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آن منطقه از اهم وظایف جناب عالی است .

امید است در پرتو عنایات الهی و در راستای اجرای ماده ۵ آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی مصوب هیات محترم وزیران، در ارتقای نقش، جایگاه و کارآیی روابط عمومی دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و فناوری در تحقق اهداف کوشا و موفق باشید.

                                                                                    دکتر مهدخت بروجردی علوی

                                                                                   مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

*****

شایان ذکر است که این مهم در حالی تحقق پیدا کرده است که تاکنون و در تمام ادوار گذشته، دبیرخانه شورای مزبور در دانشگاه فردوسی مشهد مستقر بوده و با تلاش و زحمات انجام گرفته توسط تمامی همکاران زحمتکش در روابط عمومی دانشگاه حکیم، کسب این افتخار میسر گردیده است.