طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا امیریان، عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، جناب آقای دکتر علی‌اکبر استاجی، عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی محض، سرکار خانم دکتر زهرا استیری، عضو محترم هیات علمی گروه رفتار حرکتی، جناب آقای دکتر مهدی بقایری عضو محترم هیات علمی گروه شیمی و جناب آقای دکتر بهمن کروجی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر به مدت یک سال به عنواناعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابیدانشگاه منصوب شدند.