طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دکتر مهیار علوی مقدم و دکتر علی صادقی منش مزینانی اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران شعبه استان خراسان منصوب شدند.

 

 حکم دکتر علوی مقدم

حکم دکتر صادقی منش