انتصاب دبیران کمیته های ترفیع دانشگاه و منتخب دانشکده الهیات

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علی اکبر عارفی جمال، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی، به مدت یکسال به عنوان دبیر کمیته ترفیع دانشگاه منصوب شد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است:

جناب آقای دکتر علی اکبر عارفی جمال
دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی؛

احتراما نظر به مراتب تجارب و تخصص جناب عالی و به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان دبیر کمیته ترفیع دانشگاه به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است در سایه الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه همکاری و تعامل با سایر حوزه های مرتبط، فعالیت های خود را بر محور احترام به همکاران هیات علمی، تسهیل و روان سازی امور متمرکز نمایید.

* * * * *

همچنین با حکم ریاست دانشگاه آقای دکتر حسین شمس آبادی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب به مدت یکسال به سمت دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی منصوب گردید.

در حکم ایشان نیز آمده است:

جناب آقای دکتر حسین شمس آبادی
دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی و نظر به پیشنهاد رییس محترم دانشکده الهیات به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت یک سال منصوب می شوید. امید است با همکاری سایر اعضا نسبت به بررسی و امعان نظر در خصوص پرونده های ارجاعی برابر مقررات مبذول فرمایید.

*

انتصاب شایسته همکاران ارجمند را تبریک عرض نموده، از خداوند متعال، توفیق و بهروزی روزافزون برایشان مسألت داریم.

(روابط عمومی دانشگاه)