انتصاب عضو هیأت علمی دانشکده جغرافيا و علوم محيطي به عنوان رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان شمالی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر عباس پهلوانی، عضو هیات علمی  گروه تکنولوژی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان رییس واحد استانی خراسان شمالی منصوب شد.

 روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری این انتصاب شایسته را به جامعه دانشگاهی شهرستان به خصوص اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری تبریک عرض می کند.