انتصاب مدير و معاون مدير آموزشي و نماينده رياست در کميته ترفيع دانشگاه

با حکم رياست محترم دانشگاه آقاي دکتر مهدي زعفرانيه، استاديار و عضو هيأت علمي گروه رياضي کاربردي به سمت مدير آموزشي و آقاي سيد مهدي ضيائي به سمت معاون مدير آموزشي دانشگاه منصوب شدند.

همچنين آقاي دکتر حسين شمس آبادي، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عرب به عنوان نماينده رياست دانشگاه در کميته ترفيع منصوب شد.

***

احکام صادره از طرف رئيس دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:

جناب آقاي دکتر مهدي زعفرانيه
استاديار و عضو محترم هيأت علمي گروه رياضي کاربردي

با سلام

احتراماً نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی و نظر به پيشنهاد معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان “مدیر آموزشي  دانشگاه” به مدت یک سال منصوب می نمایم .

اميد است با اتکال به عنايات پروردگار و همکاري با پرسنل محترم آن حوزه, در جهت اهداف دانشگاه با رعايت اصل قانون مداري، افزايش کيفيت آموزشي، افزايش دقت در کارهاي آموزشي, تسهیل و روان سازي امور و افزایش بهره وری بر اساس شرح وظایف موفق باشيد.

از خداوند متعال توفيق روزافزون شما را خواستارم.

*************

همکار گرامي جناب آقاي سيد مهدي ضيايي

با سلام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی از تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوانمعاون مدیر آموزشی دانشگاه به مدت دو سال تعیین می گردید.

امید است با استفاده از توان همکاران حوزه و هماهنگی با معاونت محترم, شاهد اقدامات مؤثر و شایسته شما در زمینه تسهیل و روان سازي در امور جاري حوزه با لحاظ کردن دقت کامل در کارها, تکريم دانشگاهيان و افزايش بهره وري در امور آموزشي دانشگاه باشیم.

از خداوند متعال براي جنابعالي و ساير همکاران آرزوي سربلندي و توفيق را دارم.

 ************

جناب آقاي دکتر حسين شمس آبادي
دانشيار و عضو محترم گروه زبان و ادبيات عرب

با سلام

با عنایت به سوابق ارزنده جناب عالی در امور آموزشی و پژوهشی و با توجه به حساسیت کار در کمیته ترفیع با حفظ پست سازمانی به عنوان نماینده این جانب در کمیته ترفیع دانشگاه به مدت یک سال منصوب می شوید. امید است با همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف مورد نظر موفق باشید. ضمنا ارسال گزارش مکتوب جلسات کمیته توسط جنابعالی برای اینجانب مزید امتنان است.