اولين جلسه ستاد نظارت و پيگيرى طرح راهبردى-عملياتى شهر و شهردارى سبزوار با حضور معاونين و روساي سازمانهاي شهردارى سبزوار به عنوان كارفرما و مدير دفتر ارتباط جامعه و صنعت و اعضاء هيئت علمى مركز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي به عنوان مشاور در سالن اجتماعات شهردارى سبزوار برگزار گرديد در ابتدا مهندس صائمي نسب معاون عمرانى شهردارى ضمن خيرمقدم به ميهمانان جلسه ابراز اميدوارى كرد با توجه به جايگاه علمى و پژوهشي دانشگاه حكيم سبزوارى اميدواريم نتايج طرح مطالعات راهبردى به شكل كاربردى و عملياتى تهيه و در اختيار شهردارى سبزوار قرار گيرد.


در ادامه مدير دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ضمن ارائه آمارى از مجموع قراردادهاي دانشگاه با شهرداريهاي مختلف كشور و توضيحاتى در مورد طرح راهبردي درخواست نمود براى عملياتى شدن نتايج طرح دبير خانه ستاد راهبردى مستقر در شهردارى فعالانه با برگزارى جلسات تخصصى پيگير مراحل اجرايي طرح توسط مشاور باشد.
در ادامه دكتر سيد هادى حسيني عضو هيات علمى مركز پژوهشى و دكتر مهدى زنگنه عضو هيات علمى گروه برنامه ريزي شهرى دانشكده جغرافيا و علوم محيطي به عنوان مجريان طرح مطالعاتي به صورت تفضيلى جزئيات اجرايي طرح مطالعاتى در حال انجام را براى حاضرين تشريح و به سوالات روساى سازمانها و مديران اجرايي شهردارى در اين خصوص پاسخ دادند.
قابل ذكر است كه طرح مطالعات راهبردى-عملياتي شهر و شهردارى سبزوار در دو سطح راهبردى(بيست ساله) و عملياتى(پنج ساله) با محتواى اقتصادى و اجتماعي با محوريت توسعه مشاركتهاي مردمي به صورت دارايي مبنا توسط دانشگاه حكيم سبزواى تهيه و مبناي بودجه ريزي سالانه شهردارى سبزوار قرار خواهد گرفت.