تفاهم نامه همکاری های مشترک به منظور برقراري ارتباط منظم و سازمان يافته و كاربردي نمودن داده های هواشناسی جمع آوری شده در بخشهای زير بنايي و كشاورزي بین دانشگاه حكيم سبزواري و اداره کل هواشناسی خراسان رضوی منعقد شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه در جهت گسترش و توسعه همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی و اجرایی به امضا رسید.

دکتر علی اصغر مولوی افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه احداث ايستگاه هواشناسي خودكار پايش و اندازه گيري پارامترهاي هواشناسي به منظور تأمين نياز داده هاي جوي و اقليمي منطقه در محل دانشگاه حکیم سبزواری مطابق با استانداردهاي سازمان هواشناسي كشور است.

دکتر علی اصغر مولوی افزود: تهيه تجهيزات آنالوگ و مکانیکی مورد نياز براي تأسيس ايستگاه هواشناسي، ارائه خدمات پشتيباني فني ايستگاه هواشناسي جهت نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی، برداشت داده هاي هواشناسي ایستگاه خودکار و ارائه خدمات آمار و پشتيباني نرم افزاري ايستگاه هواشناسي و آموزش كارشناسان و دانشجویان معرفي شده از طرف دانشگاه حکیم سبزواری از جمله تعهدات سازمان هواشناسی در این تفاهم نامه است.

وی در اختيار قرار دادن مكان مناسب جهت نصب ايستگاه هواشناسي مطابق استانداردهاي سازمان هواشناسي كشور و تامین نظر كارشناسان فني هواشناسي استان و تهيه بسترهاي مورد نياز ایستگاه، آماده سازي پلاتفرم مورد نياز ايستگاه شامل تسطيح و حفاظ اطراف ايستگاه، دکل ۱۰ متری، اجرای سیستم ارتینگ و تأمين اعتبار جهت تجهيز ايستگاه خودکار به سنجده های پارامترهای هواشناسی را از تعهدات دانشگاه در تفاهم نامه برشمرد.