رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و مسول تغذیه دانشگاه با همراهی اعضای شورای صنفی دانشجویی از غذاخوری مرکزی دانشگاه بازدید کردند.

 در این بازدید دکتر  علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه و مسولان معاونت دانشجویی در فضایی صمیمانه در جریان نظرات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان قرار گرفتند و نهار را به همراه دانشجویان صرف نمودند.