دومین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی

۱۰ و ۱۱ اسفندماه 

دانشگاه حکیم سبزواری