گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه برگزار می کند :

موضوع همایش:

رسیدگی­ های بدون کیفرخواست و قرارهای تأمین و نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

سخنرانان :

دکتر حمید دلیر

 (عضو و معاون دیوان­عالی کشور، مدرس دانشگاه و عضو کمیسیون آیین دادرسی کیفری ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه)

و دکتر مهدی آقائی

(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه و ادارۀ آموزش قضات تهران)

تاریخ همایش: چهارشنبه ۲ دیماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۳ تا ۱۷

مکان: تالار استاد شریعتی