مراسم ضیافت اندیشه با حضور ریاست محترم دانشگاه و جمعی از اساتید محترم هیات علمی در دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، شنبه مورخ ۱۱ شهریور برگزار شد.