تغییر دامنه پورتال همایش های دانشگاه

دامنه پورتال همایش های دانشگاه به آدرس جدید http://cnf.hsu.ac.ir/fa تغییر یافت. همچنین تمام زیر مجموعه های این پورتال همانند آدرس فوق تغییر یافته اند. البته شایان ذکر است که آدرس قبلی پورتال هنوز فعال می باشد.