در نشستی با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان  توافق نامه تاسیس، راه‌اندازی و اداره پردیس علم‌وفناوری سبزوار، بین پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزورای ساختارهای ویژه بین مراکز دانشگاهی و فناوری در راستای رشد و ارتقاء زیست بوم نوآوری و فناوری می توانند چابکی و سرعت مورد انتظار عصر کنونی را در زمینه حاکمیت فناوری و اقتصاد دانش بنیان فرام آورند.

از سوی دیگر این ساختارها می توانند همگرایی نقش آفرینان برجسته زیست بوم را باعث شوند. این همگرایی موجب استفاده بهینه از تجارب و دارایی های مادی و معنوی نقش آفرینان خواهد شد.

لذا برای تحقق اهداف مذکور، پردیس علم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و پارک علم و فناوری خراسان با اخذ مجوز از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی بر پایه اصول مربوطه در سه لایه مالکیت، حاکمیت و مدیریت و در چارچوب دستورالعمل ایجاد پردیس های علم و فناوری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و راه اندازی می شود.