همزمان با روز ملی فرهنگ عمومی جشنواره “رنگ ها و فرهنگ ها” با حضور اقوام و نمایشگاه صنایع دستی با هدف تقویت وحدت ملی و انسجام اقوام مناطق مختلف و کمک به نشاط و بالندگی دانشجویان به همت مدیریت فرهنگی در محوطه بین مجتمع های علوم انسانی و علوم پایه برگزار شد.