با حضور رئیس دانشگاه و مسئولین دانشگاه و شهر و استقبال خوب دانشجویان جشن دانشجویی روز برگزار شد. در این جشن از دانشجویان برگزیده دانشگاه در حوزه های مختلف تقدیر به عمل آمد.

اسامی دانشجویان تقدیر شده:
 1. ظاهر رضایی دانشجوی برتر در زمینه د انشجویان اتباع خارجی
 2. سبحان شعبانی دبیر مجمع انجمن های علمی
 3. یاسر کامیابی کیا  دانشجویی برتر در زمینه انجمن علمی
 4. سیده مینا موسوی دانشجویی برتر در  انجمن علمی 
 5. زهرا خسرویان دبیر شورای کانون های فرهنگی واجتماعی
 6. معین خسروآبادی دانشجویی برتر در زمینه کانون های فرهنگی
 7. المیرا اسدیار دانشجویی برتر در مجمع اسلامی
 8. سید سجاد حسینی دانشجوی برتر جامعه اسلامی
 9. مرتضی طاهریان دانشجوی برتر  در بسیج دانشجویی
 10. نیره پاسبان دانشجوی برتر انجمن اسلامی
 11. علی شیخ جامی دانشجوی برتر درزمینه قرانی
 12. رقیه دادار دانشجوی برتر در زمینه کانون های  نهاد رهبری
 13. سهیل سبزواری دانشجوی برتر در زمینه کار آفرین
 14. محمد امین رمضانی دانشجوی برتر در زمینه کارآفرینی
 15. مهدی جامی دانشجوی برتر در زمینه ورزش
 16. زهرا میرزایی دانشجوی برتر در زمینه ورزش
 17. رضا آذر دانشجوی برتر در زمینه فعالیت فرهنگی 
 18. فائزه ایزی دانشجوی برتر آموزش
 19. زهرا اسعدی دانشجوی برتر آموزش
 20. صغری قربانزاده دانشجوی برتر آموزشی