جلسه هم اندیشی دکتر کوشکی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر وفایی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه نیشابور با هدف تعامل هر چه بیشتر و انتقال تجربه و گسترش همکاری های مشترک به میزبانی مدیریت روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.