در این غرفه مرکز رشد واحدهای فناور با همکاری مدیریت ارتباط با صنعت به ارائه دستاوردها، پروژه ها و فعالیت های علمی و فناورانه پژوهشگران دانشگاه پرداخته اند. در روز افتتاح این نمایشگاه از ژنراتور نانو حباب محصول شرکت فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مسئولین رونمایی شد. همچنین در سومین روز از برگزاری نمایشگاه رئیس و معاونین مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان از غرفه دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.گفتنی است ۵ شرکت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه نیز در این نمایشگاه در کانترهای جداگانه ای به ارائه دستاوردهای خود پرداخته اند.