در جلسه دکتر اسدی زنگنه سرپرست و مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری با حجت الاسلام دکتر نواب رییس دانشگاه ادیان و مذاهب توافقات اولیه در خصوص تبادل دانشجویان غیر ایرانی انجام شد.