در هفتادمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور دو هسته فناور در مرکز رشد و ورود یک شرکت به به دوره پسارشد موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه با حضور دو هسته فناور با ایده محور تولید قارچ و کمپوست قارچ های اگزاتیک و  تولید گیاه سانسوریا و ونوس به روش کشت بافت در دوره رشد مقدماتی موافقت و این دو واحد فناور به جمع واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پیوست.

همچنین با درخواست شرکت زیست کودسازان ارغوان جهت ورود به دوره پسارشد به مدت یک سال موافقت گردید.