در پژوهش بین المللی دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری  با پژوهشگران دانشگاه های صنعتی اصفهان و میلان ایتالیا اثر ساختار شیمیایی عامل ترمیم بر عملکرد خود ترمیم شوندگی پوشش اپوکسی بررسی شد.

دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مشاور این طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفتپوشش های پلیمری به طور گسترده ایی برای کاهش هزینه های خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند، اما بدلیل ماهیت ترد این مواد و وجود نقص در ساختار آنها، این دسته از مواد مستعد رشد ترک و در نتیجه کاهش عملکرد ممانعتی خود هستند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری افزود: برای غلبه بر این چالش، مواد خود ترمیم شونده از سال ۲۰۰۱ توجه جامعه علمی بین الملل را در جهت توسعه موادی با عملکرد بهتر، طول عمر بیشتر، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر و ضریب اطمینان بالاتر را به خود جلب کرده است.

وی ادامه داد: سرعت رهایش عامل ترمیم از کپسول های شکسته و همچنین سرعت واکنش آنها عامل کلیدی در عملکرد ترمیم پوشش پس ایجاد شکست است. بدین منظور در پژوهشی اثر ساختار شیمیایی عامل ترمیم و ویسکوزیته آن بر نحوه عمکرد خود ترمیم شوندگی پوشش اپوکسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در مجلهProgress in Organic Coatings با ضریب تاثیر (IF:5.161) انتشار یافت.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944021003027