آرمان قاصدی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد دانشگاه حکیم سبزواری، یکشنبه۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ از پایان نامه خود با موضوع: مطالعه تاثیر برهمکنش الکتریکی عوامل سطحی بر خواص نوری نقاط کوانتومی کربنی، و با راهنمایی دکتر احسان کوشکی و دکتر جواد باعدی و مشاوره‌ی دکتر حسین اصغر رهنما علی‌آباد، با کسب نمره ۲۰ و چاپ ۱۰ مقاله در مجلات JCR دفاع نمودند.

دکتر حمید رضا باغانی مدیر گروه فیزیک ضمن اعلام این خبر افزود: نتایج برتر حاصل از این پایان نامه در مجله معتبر بین المللی Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP)  با ضریب تاثیر ۳/۹۴  و رتبه‌بندی علمی Q1  منتشر شد.

گفتنی است در این مقاله پژوهشی با عنوان:

“Cation-π Aggregation-induced White Emission of Moisture-Resistant Carbon Quantum Dots: A Comprehensive Spectroscopic Study”

به بررسی دو مکانیزم تجمع ذرات با نام‌های تجمع H-گونه و J-گونه از طریق فرآیند بیرون رانی نمکی که منجر به القای تابش در نقاط کوانتومی کربنی نورتاب با طول موج‌های بلند می‌شود پرداخته شده است که برای اولین بار مکانیزمی ترکیبی حاصل از RIR و AIE در این حوزه معرفی می‌گردد. در این مقاله ضمن شناسایی ساختار شیمیایی سازه‌های کربنی تجمع کرده با استفاده از روش‌های مشخصه‌یابی طیف سنجی و تفاسیر نوین، مکانیزم‌های مذکور مورد تحقیق قرارگرفت که در نهایت گام مهمی برای شناسایی رفتار نوری و الکترونیکی این مواد نوظهور برداشته شد.

محصول نهایی بدست آمده از آزمایشات انجام شده در این پایان‌نامه به دلیل داشتن زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری بسیار بالا می‌تواند در کاربردهای اپتوالکترونیکی و همچنین زیستی که نیاز به عبور دارو از سد خونی-مغزی می‌باشد مورد استفاده قرار گیرد.

لینک دسترسی به مقاله:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp03388g